اجرای پروژه ۳۴۰ واحدی مسکن مهر

اجرای پروژه ۳۴۰ واحدی مسکن مهر


توضیحات پروژه

موضوع قرارداد : اجرای پروژه ۳۴۰ واحدی مسکن مهر

محل اجرای پروژه : شهر جدید سهند تبریز

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید سهند.

مشاور : مهندسین مشاور ساباط طرح