احداث ۸۴ واحد آپارتمانی شرکت فن ژنراتور

احداث ۸۴ واحد آپارتمانی شرکت فن ژنراتور


توضیحات پروژه

موضوع قرارداد : احداث ۸۴ واحد آپارتمانی شرکت فن ژنراتور
محل اجرای پروژه : شهر جدید اندیشه (کرج)
مشاور : دفتر فنی شرکت