پروژه آیت الله کاشانی

پروژه آیت الله کاشانی


توضیحات پروژه

موضوع قرارداد : احداث پروژه  مسکونی
محل اجرای پروژه : تهران – خیابان آیت الله کاشانی– خیابان شالی