پروژه باقر خان

پروژه باقر خان


توضیحات پروژه

موضوع قرارداد : احداث پروژه  مسکونی
محل اجرای پروژه : تهران- – خیابان  باقر خان –